Konference “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gs."

2017. gada 8. un 9. septembrī LNB Ziedoņa zālē starptautiska zinātniska konference “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā“.

Austrumbaltijas reģiona, ieskaitot Latvijas teritoriju, vēstures pavērsieni, pārejot no aizvēstures uz viduslaikiem.

Pēc vikingu laikmeta kolīzijām kopš 12. gadsimta nogales reģiona vietējās sabiedrības saskārās ar jauniem, kristiešu iekarujumu izraisītām izmaiņām, kas noveda gan pie kardinālām sociālajām, politiskajām un kultūras attiecībām reģionā, gan arī Austrumbaltijas piespiedu iekļaušanas reliģiskā pakļautībā.

Programma
Starptautiska zinātniska konference / International research conference

Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā
12. un 13. gadsimtā

Power, Land and Society: Political and Social Transformations in the Eastern
Baltic in the 12th
– 13th centuries
Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle / Rīga, National Library of Latvia,
Ziedonis Hall
2017. gada 8. un 9. septembris / 8-9 September 2017
Konferences programma / Conference programme
8.septembris
8.30 - 9.00 konferences dalībnieku reģistrācija un rīta kafija / registration and
welcoming coffee
9.00 – 9.30 konferences atklāšana / conference opening
Dace Melbārde, Latvijas Republikas kultūras ministre / Minister for Culture of
the Republic of Latvia,
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors / Director of the National
Library of Latvia,
Profesors Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors / Professor, Rector of
the University of Latvia,
Dr. Vija Daukšte, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra
vadītāja / Head of the Lettonica and Baltic Centre of the National Library of
Latvia
I sekcija: Austrumbaltija pārmaiņu laikmetā: no aizvēstures uz viduslaikiem /
Session I: The Eastern Baltic in the Age of Transformations: from Prehistory to
the Middle Ages
9.30 – 11.30 Andris Šnē. Vadoņi un kopienas: sociālās un politiskās attiecības Latvijas teritorijā
krusta karu priekšvakarā / Chiefs and Communities: Social and Political Relations in
Latvia on the Eve of the Crusades
Alan V. Murray. The Formation of Livonia: Politics, Trade and Religion in the
Eastern Baltic Region, 1180-1300 / Livonijas veidošanās: politika, tirdzniecība un
reliģija Austrumbaltjā 1180.-1300. g.
Marius Ščavinskas. Formation of a New Type of Elite in the early 13th Century
Eastern Baltic: the Cases of Caupo of the Livs and Viestart of the Semigallians /
Jaunas elites veidošanās Austrumbaltijā 13. gadsimta sākumā: lībiešu vadoņa Kaupo
un zemgaļu vadoņa Viestarta piemērs.
11.30 – 12.00 Kafijas pauze / Coffee break
II sekcija / Session II: Livonijas saknes / Roots of Livonia
12.00 – 14.00 Andrejs Vasks. Kultūra, valoda un etniskums: etnokulturālās grupas un to
identificējošie raksturelementi Latvijas teritorijā dzelzs laikmeta nogalē / Culture,
Language and Ethnicity: Ethnocultural Groups and their Markers in later Iron Age
Latvia
Antonija Vilcāne. Latgaļu un sēļu zemes un kultūra 12.gs. – 13. gs. / The Lands and
Culture of the Letgallians and Selonians in the 12th
– 13th Centuries
Guntis Zemītis. Zemgaļu teritoriālā un sociālā organizācija 12. – 13. gadsimtā / Social
and Territorial Organisation of the Semigallians in the 12th – 13th Centuries
14.00-15.00 Pusdienu pārtraukums / Lunch
15.00-17.40 Jānis Asaris, Inga Doniņa. Kurši 12.-13, gadsimtā: sabiedrība, kultūra un reliģija /
Curonians in the 12th
– 13th Centuries: Society, Culture and Religion
Heiki Valk. Communities and regions of the Estonians and the Livs in the 12th
– 13th
Centuries / Igauņu un lībiešu kopienas un reģioni 12.-13. gadsimtā
Armands Vijups. Ziemeļkurzeme 12.-13. gadsimtā: kurši, Baltijas somi un vendi /
Northern Curonia in the 12th
– 13th Centuries: Curonians, Baltic Finns and Wends
Gunita Zariņa. Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijas teritorijā krusta karu
laikmetā / Demographic Transformations in Latvia in the Age of Crusades
9.septembris
8.30-9.00 ierašanās un kafija / welcoming coffee
III sekcija: Krusta kari un kristianizācija Livonijā 13. gadsimtā / Crusade and
Conversion in Livonia in the 13th Century
9.00 – 11.00 Carsten Selch Jensen. Religious Warfare and the Baltic Crusade: Justification and
Implementation of Holy War in Livonia / Reliģiskā karadarbība un Baltijas krusta
kari: svētā kara pamatojums un realizācija Livonijā
Torben Kjersgaard Nielsen. Converting People and Landscape: Theory and Praxis of
Conversion in the Livonian Crusade in the 13th Century / Ļaužu un ainavas kristīšana:
kristianizācijas teorija un prakse Livonijas krusta karos 13. gadsimtā
Christian Krötzl. Missionaries, Crusaders and Monastic Orders in the Eastern Baltic
in the 12th
– 13th Centuries / Misionāri, krustneši un mūku ordeņi Austrumbaltjā 12.-
13. gadsimtā 
11.00-11.30 kafijas pauze / coffee break
IV sekcija: Sociālās un kultūras transformācijas un jaunās iezīmes Livonijā 13.
gs. / Social and Cultural Transformations and New Features in Livonia in the
13th Century
11.30 – 13.30 Edgars Plētiens. Pils, miests un pilsēta: viduslaiku urbanizācijas veidošanās 13.
gadsimta Livonijā / Castle, Borough and Town: the Rise of Medieval Urbanisation in
Livonia in the 13th Century
Sigita Šnē. Heraldikas tradīcijas pirmsākumi Livonijā / Origins of Medieval Heraldry
in Livonia
Tiina Kala. Written Culture in 13th century Livonia: Quantity, Character and
Production of Documents / Rakstītā kultūra 13. gadsimta Livonijā: dokumentu skaits,
raksturs un izveidošana
13.30 – 14.30 pusdienu pārtraukums / lunch
14.30 – 17.10 Kersti Markus. Architecture and Politics in 13th century Livonia / Arhitektūra un
politika 13. gadsimta Livonijā
Elita Grosmane. Sakrālās arhitektūras un mākslas sākumi Latvijā / Introduction of
Sacral Architecture and Art in Latvia
Linda Kaljundi. Crusading and Chronicle Writing in 13th century Livonia: a
Comparison with Contemporary Frontier Historiography / Krusta kari un hroniku
rakstniecība 13. gadsimta Livonijā: salīdzinošs skatījums ar mūsdienu pierobežas
telpas historiogrāfiju
Mārtiņš Mintaurs. Livonija latviešu literatūras vēstures pētījumos 20. gadsimtā /
Livonia in Latvian Literary History Research during the 20th century
17.10-17.30 Konferences noslēgums / Concluding remarks

Konferencē, bez īpašas pieteikšanās, aicināts piedalīties ikviens interesents.

Konferenci organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!