SOCIĀLPOLITISKĀS NORISES LATVIJAS KULTŪRTELPĀ

SOCIĀLPOLITISKĀS NORISES LATVIJAS KULTŪRTELPĀ 

Sekciju vada: Gunita Zariņa
Norises vieta: LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu centra Konferenču zāle, 
Kalpaka bulvāris 4, Rīga
Norises laiks: 31. oktobris


Trešā sēde: Starpetniskās attiecības: teorētiskie aspekti
10.00–10.20 Guntis Gerhards. Etniskā antropoloģija: realitāte vai mīts?
10.20–10.40 Guntis Zemītis. Gotu jautājums Latvijas arheoloģijā
10.40–11.00 Ilze Boldāne-Zeļenkova. Starpetnisko attiecību izpēte etnoloģijā: SIEF 13. kongresa konteksts
11.00–11.20 Diskusija
Ceturtā sēde: Kultūrvēsturiskā mantojuma un vides starpdisciplinārā izpēte
11.20–11.40 Dardega Legzdiņa, Gunita Zariņa, Ilze Loze. Aboras apmetnes iedzīvotāju senā uztura un apbedījumu hronoloģijas problemātika
11.40–12.00 Normunds Jērums. Dzelzs rotadatas Tērvetes pilskalnā
12.00–12.20 Elīna Guščika. Vidējā dzelzs laikmeta līdzenie skeletkapi agrā dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulaukos
12.20–12.40 Ieva Pīgozne. Starptautiskās modes ietekmes un daži latviešu līgavu vainagi 19. gadsimtā
12.40–13.00 Anete Karlsone. Starpetniskie aspekti nemateriālā kultūras mantojuma – krāsaugu lietojuma tradīcijā Latvijā 19. gs. beigas – 20. gs.
13.00 Diskusija

Projekts Nr. 3.
Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

LATVIEŠU VALODAS PĒTĪJUMI 21. GADSIMTA ZINĀTNES KONTEKSTĀ


Sekciju vada: Ilga Jansone
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Sēžu zāle, Akadēmijas laukums 1, II stāvs, Rīga
Norises laiks: 2. novembris

9.00–9.30 Reģistrācija
9.30–9.40 Atklāšana
1. sēde. Vada Ilga Jansone
9.40–10.00 Anta Trumpa. Atsevišķu tautību nosaukumi latviešu valodas 16., 17. gs. tekstos: latvieši, lietuvieši, krievi
10.00–10.20 Anna Frīdenberga. Vārddarināšanas modeļu salīdzinājums senajos tekstos un mūsdienu latviešu valodā
10.20–10.40 Anna Vulāne. Etimona deminutīvi latviešu valodā: derivatīvi semantiskais aspekts
10.40–11.00 Dace Markus. Sistēmiskums krāsu nominācijā bērnu valodā
11.00–11.30 Kafijas pauze
2. sēde (vada Anta Trumpa)
11.30–11.50 Ilze Auziņa, Normunds Grūzītis, Kristīne Levāne-Petrova, Gunta Nešpore-Bērzkalne, Baiba Saulīte. Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā
11.50–12.10 Gunta Nešpore-Bērzkalne, Lauma Pretkalniņa, Laura Rituma, Baiba Saulīte. Sintaktiski marķēts latviešu valodas korpuss
12.10–12.30 Ilga Jansone. Īpatnēji uzvārdi Vidzemē (pēc 1826. g. Vidzemes guberņas dvēseļu revīziju materiāliem)
12.30–12.50 Jānis Sīlis. Jēdziens “tulkojumzinātnes publikācija” kā pamatkritērijs Latvijas autoru teorētisko un lietišķo pētījumu klasifikācijā
12.50–13.50 Pusdienu pārtraukums

3. sēde. Vada Sanda Rapa
13.50–14.10 Vija Požarnova. Eiropas Savienības un Indijas Republikas valodas politikas raksturīgākās iezīmes
14.10–14.30 Dace Strelēvica-Ošiņa. Lībisko lingvonīmu līkloči: par dažiem nosaukumiem un pārpratumiem
14.30–14.50 Liene Markus-Narvila. Velna vārdi latviešu valodā
14.50–15.10 Ilga Migla. Dažu graudaugu nosaukumi latviešu valodā
15.10–15.40 Kafijas pauze

4. sēde. Vada Anitra Roze
15.40–16.00 Sintija Ķauķīte. Interpunkcijas stilistisks lietojums prozā un publicistikā: salīdzinošais aspekts
16.00–16.20 Iveta Pūtele. Latviešu terminoloģijas iezīmes 20. gs. 20. –30. gados
16.20–16.40 Agita Kazakeviča. „Nepilnīga burtene” un „ekscentrības kļūda” jeb Vārdkoptermini “Zinātniskās terminoloģijas vārdnīcā”
16.40–17.00 Anitra Roze. “Pokémon Go” spēlētāju vārdi: dzimuma aspekts
Papildu informācija: latv@lza.lv
Letonika

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Uzturā čia sēklas!