KONFERENCE "MEŽA ZINĀTNE – TĀS DAUDZVEIDĪBĀ"

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE "MEŽA ZINĀTNE – TĀS DAUDZVEIDĪBĀ
š.g. 22. februārī,
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes telpās Akadēmijas ielā 19, P. Bušmaņa auditorijā

KONFERENCES ATKLĀŠANA
Ceturtdien, 22. februārī, plkst. 09.00 - 09.10
Akadēmijas ielā 19, P. Bušmaņa auditorijā
Konferences vadītājs, asociētais profesors A. Indriksons, LLU Meža fakultāte

PLENĀRSĒDE

Ceturtdien, 22. februārī, plkst. 09.10 -10.00
Akadēmijas ielā 19, P. Bušmaņa auditorijā

Klimata izmaiņu cēloņi.
L.Kartunova, Dr.arh., SIA „Urboekoloģija Plus”


TEMATISKIE REFERĀTI

Ceturtdien, 22. februārī, Akadēmijas ielā 19, P. Bušmaņa auditorijā
1. Mitrāji: aizsargājamo sugu un biotopu izpēte.
D.Roze, D.Megre, K.Dokāne, L.Strode, VZI APP Nacionālais botāniskais dārzs

10.00-10.15

2. Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ izmantošanas iespējas meža noteču pētījumos.
I.Grīnfelde, A.Bakute, J.Pilecka, LLU Meža un ūdens resursu zinātniskā laboratorija

10.15-10.30

3. Ķīmisko elementu ilglaicīga izplatība Jelgavas pilsētā.
J.Pilecka, I.Grīnfelde, LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, O.Purmalis LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, I.Straupe, LLU Meža fakultāte

10.30-10.45

4. Apmaiņas bāzu saturs ozola Quercus robur mežaudžu augsnēs uz dažādiem nogulumiem Latvijā.
V.Amatniece, O.Nikodemus, R.Kasparinskis, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, G.Brumelis, LU Bioloģijas fakultāte

10.45-11.00
5. Dolomīta karjeru un hidroloģiskā režīma ietekme uz parastās priedes augšanas gaitu purvājā dabas liegumā „Lielie Kangari”.
E. Kance, LLU Meža fakultāte

11.00-11.15 KAFIJAS PAUZE. POSTERU ZIŅOJUMI

11.15-11.45
Medībām nākotnē – būt vai nebūt?
V. Gaross, Dr.silv.
Apaļkoku svara un tilpuma pārrēķinu koeficientu kļūdas: piedāvājumi apaļkoku parametru racionālai pētīšanai.

L.Kokins, Dr.sc.ing.
Bezpilota lidaparāta izmantošana mežaudžu taksācijas rādītāju noteikšanai.
A.Smans, LLU Meža fakultāte

6. Zemes elektriskā lauka iespaids uz meža attīstību.
J. Valdmanis, LU Fizikas institūts

11.45-12.00
7. Maza izmēra meža nogabala ainavas analīzes metode.
M. Urtāne, L. Hercoga, D. Zaretoka, LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, S. Galiņa, LLU Meža fakultāte

12.00-12.15
8. Estētiskie un izglītojošie aspekti meža izcirtumu ainavās.
M. Urtāne, LLU Vides un būvzinātņu fakultāte

12.15-12.30
9. Meža izstrādes ietekme uz putnu ligzdošanu.
S. Geršebeka, LLU Meža fakultāte

12.30-12.45
10. Sajūtu prakses meža ainavas uztveršanai.
S. Galiņa, LLU Meža fakultāte

12.45-13.00
11. Senvēsture Latvijas ainavā.
I. Freibergs, biedrība „Dižavots”

13.00-13.15 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

13.15-14.15
12. Klimata izmaiņu ietekme uz Latvijas meža sektoru.
E. Cilinskis, A. Grāvelsiņš, D. Blumberga, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

14.15-14.45
13. Zemes izmantošanas vēstures un mežaudžu sastāva ietekme uz augsni Bānūžu ezera apkārtnē.
E. Bārdiņa, O. Nikodemus, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

14.45-15.00
14. Baltalkšņa Alnus incana ietekme uz bijušo lauksaimniecības zemju augšņu īpašībām.
D. Kaupe, O. Nikodemus, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

15.00-15.15
15. Abiotisko un biotisko faktoru izraisītie bojājumi parastajam ozolam Quercus robur L. pēc stādu pārziemošanas.
S. Krodziniece, O. Miezīte, A.Indriksons, LLU Meža fakultāte

15.15-15.30
16. Enerģētiskās koksnes resursi šaurlapju āreņa pamežā un paaugā.
M. Graudums, A.Indriksons, LLU Meža fakultāte

15.30-15.45 
KAFIJAS PAUZE

15.45-16.00

17. Biofizikālā efekta iespējamie izraisītāji un to ietekme uz biotopu veidošanos.
D. Ozoliņš, Mg.phys., neatkarīgs pētnieks

16.00-16.25
18. Koku savstarpējā saikne enerģētisko dzīslu jeb āderu veidā.
U. Siliņš, Mg.phys., Jēkabpils Valsts ģimnāzija

16.25-16.40
19. Pāraugušas parastās priedes (Pinus sylvestris L.) audzes dendrometrisko rādītāju analīze meža meliorācijas sistēmā AS „Latvijas valsts meži” Viesītes meža iecirknī.
S. Jakovļeva, LLU Meža fakultāte

16.40-16.55
20. Biogēno elementu aprite Latvijas meža ekosistēmās.
A. Indriksons, LLU Meža fakultāte

Foto: Uģis Nastevičs

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas