Sanskrita valoda

Sanskrits. Svētais (Saules) raksts

Rašanās. Pēc indiešu mitoloģijas sanskritu radījusi dieve Sarasvati (Brahmas sieva).
Sanskrits vispirms apzīmēja rakstību un tikai vēlāk – valodu. Sākumā tā bija tikai priesteru valoda, bet vēlāk kļuva par daudzu Indijas tautu valodu.
Pēc citiem datiem (franču 19.gs. pētnieku L.Žakolio un abata Leluku atradumi hindu un tibetiešu klosteros) sanskrits cēļies no vēl senākas valodas - sansāras. Šo valodu no grimstošās Lemūrijas/Mu Indijas subkontinentā atnesuši grimušās zemes iedzīvotāji redīni/rūti.

Līdzība ar agrīno sanskritu ir senpersiešu valodai (elamiešu?), rakstu darbā "Gātas."

Rakstu zīmes. Raksts saglabājies zīmēs, kuras sauc par deva nagari – „Dieva rakstu.” Katra no 55 rakstu zīmēm izsaka vai nu burtu, vai burtu kopu. Visām sanskrita zīmēm ir viens kopīgs pamatelements – tā ir resna horizontāla līnija, pie kuras piekarinātas zīmes no smalkākām līnijām. Tas dara līdzīgu sanskrita rakstu ar mezglu rakstu.

Tas pakļāva daudzas cilšu valodas, bet vienlaikus mainījās arī pats, tuvojoties vietējo tautību izrunai un īpatnībām. Uzskata, ka sanskrita gramatikas un pareizrakstības likumus IV–V gs. pmē. veidojis indiešu valodnieks Pānēni. Vēl mūsdienās dažādās valodās runājošā indiešu inteliģence to lieto kā savstarpējās saziņas līdzekli. Sanskrita zīmēm līdzīgas ir arī Eiropas rūnu zīmes, domā, ka tās varētu būt vēl vecākas.

Rakstu darbi. 

Vecākajā sanskrita variantā uzrakstītas četras galvenās seno ziņu kopas: Rigvēda, Sāmavēda, Jadžūrvēda (Ajūrvēda) un Atharavēda. Vēlāk, un jau nedaudz jaunākā valodā rakstīti vēdu skaidrojumi, papildinājumi un no vēdu mācības izrietoši likumi – aranjakas, brahmanas, sutras un upanišadas. Vēl jaunākā valodā rakstīti lielie eposi – Rāmajāna, Mahābhārata un ar to saistītās teikas– purānas.

Eiropiešu saskare ar sanskritu. 

Pirmie eiropieši, kuri nonāca saskarē ar sanskritu, bija Indijā nonākušie viduslaiku tirgotāji. Tie atklāja, ka tajā ir līdzīgi vārdi kā vācu, itāļu u.c. Eiropas valodām.

1786.gadā britu tiesnesis un matemātiķis sers Viljams Džonss (virstiesnesis Bengālijā) Āzijas Biedrības sanāksmē Kalkutā paziņoja par savu atklājumu, ka sanskrits caur kādu citu valodu ir radniecīgs grieķu un latīņu valodām - sanskrits, grieķu un latīņu valodas ir māsas, jo visas cēlušās no vienas pirmvalodas.
Par to nopietni ieinteresējās vācu inteliģence, kura vēlējās nesen apvienotajai vācu tautai rast vēsturiskās saknes. Nopietni to pētīja vācu matemātiķis Kārlis Gauss (1777.–1855.g.). No šīs teorijas pamazām izveidojās salīdzinošā gramatika, ar kuras palīdzību pētnieki atrada agrāk nezināmas un pārsteidzošas līdzības ar visdažādākajām valodām: indiešu, persiešu, itāļu, vācu, slāvu, lietuviešu u.c.

Savukārt Rūjienas mācītāja baltvācieša Gustava Bergmaņa (1749.-1814.g.) ģimenes locekļi atklāja, ka latviešu valoda ir vēl līdzīgāka sanskritam kā vācu.

Saistība ar Eiropas valodām. 

Izpētot Rigvēdas himnas pirmo himnu (vissenāko tekstu), uzgāja 62 vārdu saknes. 
Latviešu valodā ir 52 līdzīgas saknes, 
lietuviešu – 36, 
bet angļu, grieķu, latīņu un vācu valodās – 8 līdz 12 saknes.

Pitar - sanskritā, pater - latīniski, pater - grieķiski, fadar - seno ģermāņu.

Lietuviešiem. Leišu vārds asva - "zirgs," ļoti līdzīgs sanskrita vārdam aszwa.

Secinājumi. 

Visas šīs valodas cēlušās no kādas sen izmirušas pirmvalodas – āriešu valodas. Āriešu valodas pastāvēšana ir hipotētiska, jo nav nekādu rakstu pieminēkļu, kas to apliecinātu. Tai pēdas var sadzīt tikai ar salīdzinošo filoloģiju.

VI gs.pmē. Gangas civilizācijas pilsētās radās jauna rakstība – brahmi. Tā tika adaptēta no Persijas rakstības un ir pamatā visai turpmākajai indiešu rakstībai.

Vai tā būtu sansāra valoda?

Latviešu valodas līdzība ar sanskritu. Rūjienas mācītāja baltvācieša Gustava Bergmaņa ģimenes locekļi atklāja, ka latviešu valoda ir vēl līdzīgāka sanskritam kā vācu. K.Lazdiņš radījis vārdnīcu ar vairāk nekā 300 vārdiem. XX gs. 70.gados plašu darbu ar sakņu un atvasināto vārdu salīdzināšanu sācis Igors Noskovs. Taču miris pāragrā nāvē, jo veselību iedragājuši padomju lēģeros pavadītie gadi. Izpētot Rigvēdas himnas pirmo himnu (vissenāko tekstu), uzgāja 62 vārdu saknes. Latviešu valodā ir 52 līdzīgas saknes, kas ir visvairāk no zināmajām valodām, jo lietuviešiem tikai 38.

Līdzīgie sanskrita vārdi.

Sanskrits/ Transliterācija/ Gramatika/ Nozīme latviski/ Latgaļu analogs/ Nozīme latviski
A
अब्बा                        abbā                       f.             māte                                       baba                       vecāmāte
अभिनिषिदति           abhini ṣidati          verb        sēdēt                                      abijï sīedat            abi sēžat
अद्                           ad                           verb        ēst                                           ād                           ēd
अद                           ada                         adj.         ēšana                                     ādam                     ēdam
अदग्ध                       adagdha              adj.         nedegošs                                nadaga                  nedega
अदत्                         adat                        adj.         ēdošs                                     ādat                        ēdat
अद्वय                       advaya                  adj.         nav divu bez otrā                   na dveju                ne divi
आग्नेयी                     āgneyī                    n.             asinis                                     ašnejï                     asiņaini
अग्रिय                       agriya                     n.             pirmie augļi                           agrejï                      agrīnie
अजीव                       ajīva                      adj.            nedzīva                                 nadziīva                  nedzīva
अम                           ama                       adj.           šis                                            itamā                     šinī
आमिष                       āmiṣa                    n .            gaļa                                        mïsa                       miesa
अनदत्                      anadat                   adj.         neēdošs                                  naādat                   neēdat  
अपदह्                       apadah                  verb        sadeg                                      apdag                     apdeg
अपि-अद्                    api-ad                    verb        izēst tukšu                             apād                       apēd
अपिदह्                      apidah                   verb        apdegt                                    pïdag                      piedeg
अपिदहति                   apidahati               verb        apsvilt                                    apdagat                 apdegāt
आप्लवते                    āplavate                verb        iet vannā                               papluovāt             papeldēties
अप्यद्                       apyad                    verb        apēst visu                              apād                       apēd   
आस्                          ās                            verb        eksistēt                                   asu                          esmu
अस्                           as                            verb        būt                                          asat, ašat               esat
आसन्                       āsan                       n.             žokļi                                       āsšana                   ēšana
असत्                        asat                        m.           nebūtība                                 naasat                    neesat
आस्ते                        āste                         verb        sēsties                                 sāstās                     sēžas
अटसि                      aṭasi                           verb        tu klejo                                  atīsi                        atnāksi
अटति                        aṭati                        verb        staigāt                                    atīt                          atnākt                   
 अश्रुप्लावित         aśruplāvita            n.             asaru plūdi                            osarūs pluovāt     asarās peldēties
 B
बाध्                          bādh                       verb        bēdāties, skumt, sērot         bãda                       nelaime
बाधते                        bādhate                 verb        būt grūtībās, problēmās     bãdāt                     bēdāties
बाधति                       bādhati                  verb        būt nelaimē                           bãdatīs                  bēdāties
बाध्यते                      bādhyate               verb        būt nospiestam                    bãdajat                  bēdājaties
बरट                          baraṭa                    m.           graudi                                     barātava                 barotava              
भर्व्                           bharv                     verb        ēst                                           barava                   baroja
भर्वति                        bharvati                verb        ēst                                           baravat                  barojāt
भ्रातृ                           bhrātṛ                     m.           brālis                                      brats                       brālis
भ्रातृदत्त                    bhrātṛdatta           adj.         brāļa dota                             brata dūta             brāļa dota
भ्रातृक                       bhrātṛka                n.             brālis                                      bratka                    brālītis
भ्रातृत्व                      bhrātṛtva               m.           brālība                                   bratstva                 brālība  
भ्रू                             bhrū                        f.             uzacs                                      brovs                      uzacs
भुजग                        bhujaga                 m.           pūķis, līkumaina čūska      požags                   krāsns kruķis
C
चतुर्                         catur                       num.       četri                                        caturtïs                  ceturtais
चातुरक्ष                     cāturakṣa                              četri punkti                            caturksnis              ceturksnis
चतुर्दल                      caturdala               m.           čttrlape                                  caturdaļa               ceturtdaļa
चतुर्थ                        caturtha                 adj.         ceturtā                                   caturtuo                 ceturtā
चतुथम्                      caturtham             adj.         ceturtais                                caturtijam             ceturtajam
चतुथी                       caturthī                  adj.         ceturtais                                caturtï                    ceturtie
चतुर्वृष                      caturvṛṣa              adj.         četri buļļi                                caturtuo vierša     ceturtā buļļa
चाया                         cāyā                       f.             tēja                                        čajs                         tēja                        
चिरं जीव                   ciraṃ jīva             sent.        dzīvo vienmēr!                     cīkam dziīva        kamēr dzīva
चूड                           cūḍa                       adj.         vientiesītis                             čüda                       vientiesis
चूड                           cūḍa                       adj.         muļķīgs                                  čüdnïs                    jocīgs
D
ददाति                       dadāti                    verb        pielikti klāt                           dadātï  (ülï)           piedētas (klāt)
दग्धुम्                       dagdhum               ind.         degt                                        dagtum                  degt (sup.)
दगु                           dagu                       m.           uguns dievības vārds          dagu                       degu
दह्                            dah                         adj.         degošs                                    dag                         deg
देयवति                      deyavati                verb        iet, staigāt                             dejavat                  dejojāt
धूमल                         dhūmala               adj.         dūmu krāsā                          duümala                pelēka govs
दिन                          dina                        m.,n.       diena                                      dïna                        diena
दिव्य                         divya                      adj.         dievišķs                                  dïva                        dieva
दुरोदर                       durodara              m.           durvju vērājs                        duru atdarītajs     durvju atvērējs 
द्वय                           dvaya                    adj. n.     divi, dubults                          dveju                      divi, dubults 
द्वय                           dvaya                    m. n.       pāris, abi                                dveju                      pāris, abi 
द्वयी                          dvayī                     f.             divkārt                                  divejï                      divi
E   
एहि                           ehi                           phr.         nāc tuvāk!                            eišī!                         nāc šurp!   
एते                            ete                           m. pl.      šie                                           itï                            šie
एतेन                         etena                      n. pl.       šiem                                        iteīņa                      šejiene
G            
घर्घर                          gharghara              m.           pīle                                         gãgutnis                 gārnis
घर्घर                          gharghara              m.           pīle                                         gagara                    gārgale
गोनाथ                      gonātha                 m.           gans                                        gons                        gans
dगोनाथ                   gonātha                 m.           gans                                        (dziït) gonātu        dzīt ganos
गोनाय                      gonāya                  m.           govju gans                            gona                       (viņš) gana
गोणी                         goṇī                        f.             govs                                        gonï                        gani
H                                            
हिण्डते                       hiṇḍate                 verb        iet                                            īdat                         ejat
ह्रोडति                       hroḍati                   verb        iet                                            brodāt                    bradāt
I
ईष्                            īṣ                             verb        iet                                            īs                             ies
ईसति                        īsati                        verb        iet                                            īsat(i)                      iesiet
इषव्य                        iṣavya                    adj.         prasmīgs loka šāvējs          ïsãva                      iešāva
J
जड                           jaḍa                        n.             ūdens                                     Vjada                     upe Kozīnē
जीवपुष्प                    jīvapuṣpa             m.           dzīves zieds                          dziīvias puča        dzīves zieds
जीवित                      jīvita                      n.             dzīves laiks                           dziīvītia                 dzīvīte
जीव्य                        jīvya                      n.             dzīve                                      dziīvia                    dzīve
ज्वालामुख                 jvālāmukha          m.           ugunīga mute                       kvãla mutia          kvēla mute
K
कैरव                         kairava                  m.           ienaidnieks                            karava                   karoja
कल्कुषी                    kalkuṣī                  f.n.          elkonis                                   ãlküs                      elkoņus
कामाशन                   kāmāśana             n.          ēšana ar apetīti                    grãmāšana            gremošana
कण्टति                      kaṇṭati                  verb        iet, braukt                              katāt                      vizināt
कास्                         kās                          f.             klepus                                   kãss                        klepus
कासार                      kāsāra                    n. m.       ezers                                       azars                      ezers
कासवत्                    kāsavat                 adj.         kam ir klepus                        kuosivat                  klepojāt
कटति                       kaṭati                     verb        braukāt                                  katatīs                   vizināties
खाद्                         khād                       verb        ēst barību                              ād                           ēd
खादति                      khādati                  verb        ēst                                          ādat                        ēdat
किम्                         kim                         ind.         kāpēc?                                   kam?                      kāpēc?
क्रुक्त                         krukta                    adj.         greizs, izliekts                       kruks                      āķis
क्षीरम्                        kṣīram                   sent.        piens                                     sïram                      sieram
क्षुल्ल                        kṣulla                     adj.         sliktāks, mazāks                   kušļa                      sliktāk
कुराजन्                    kurājan                  m.           slikts karalis                           kurans                    tītars
कुषति                       kuṣati                     verb        grauzt                                     kūssat                    kodīsiet
L
लिश्                          liś                            verb        iet, pārvietoties                     liïž                           lien
लिशति                      liśati                        verb        iet, pārvietoties                     liïžat                       lienat
M            
मदा                          madā                     f.                medus                                   madia                    medus
मदन                         madana                 m.           bite, bišu vasks                     madaina                medaina
मधु                           madhu                   n.             medus                                    mads                      medus
मधुशर्करा                   madhuśarkarā     f.             medus cukurs                       mads sãkars         medus cukurs
माल                          māla                       n.             krāpšana                               malāšana              melošana
मलिन                       malina                   adj.         melna                                       malna                    melna
ममक                        mamaka              adj.         mātesbrālis, mans                 mammuks            māmiķītis
मातृमुख                    mātṛmukha          adj.         ar mātes seju                        muotias mutia      mātes seja
मोजयति                    mojayati              verb        tīrīt                                           mozgajat               mazgājat
मोक्षते                       mokṣate               verb        atbrīvot sevi                         moksāt                  maksāt   
मोक्षयति                    mokṣayati            verb        bezmaksas                            moksajat               maksājat
मृ                              mṛ                           verb        mirt                                         mïrt                        mirt        
मृत्य                          mṛtya                     m.           nāve                                       smïrtjs                    nāve
मृत्युभीत                    mṛtyubhīta           adj.         bail no nāves                        smïrtjs biītīs          baidīties no nāves
मृत्युभय                     mṛtyubhaya         n.             bailes no nāves                    smïrtjs baīļa         bail nāves
मुखद्वार                     mukhadvara        n.             vārti                                        dvora mutia          mājas mute
मुखवात                    mukhavāta           m.           mutes vējš                             mutias  vãtra        mutes vētra
मुनि                         muni                      m.           gudrais                                   muonīt                   mānīt
मुर्                            mur                         m.           ienaidnieks                            mürklis                   ķēms
N              
                            na                          ind.             ne-                                          na-                          ne-
नभस                        nabhasa            adj. m.        debesu                                   dabasu                   debesu
नभीत                       nabhīta                  adj.         nebaidās                                 nazbiīstās           nebaidās
 जाने                      na jāne                  sent.        es nezinu                               nazynu                  nezinu
नक्                          nak                         ind.         nakts                                      naktjs                       nakts
नमति                        namati                   verb        iegūt                                       namat                    ņemat
नासीत्                      nāsīt                       verb        (tas) nebija                            nãsït                       neesiet
नास्ति                       nāsti                       m.           neesamība                            naasi                      neesi
नविद्य                       navidya                 adj.         tumsonis                                naviediï                 nezina
नीध्र                          nīdhra                    n.             koks, koksne                        nīdria                         niedre    
निषदति                    niṣadati                 verb        svinēt sēžot                           nüsādātï                  nosēdēti  
निषीदति                   niṣīdati                  verb        gulēt, atpūsties                     nasīedat                   nesēžat
निषीदति                   niṣīdati                  verb        sēdēt                                      nasīedat                   nesēžat   
निष्कुषति                  niṣkuṣati               verb        kost, grauzt                           nakūssat                  nekodīsiest
निष्कुषति                  niṣkuṣati               verb        grauzt, skrubināt                  nükūssat                  nokodīsiet            
निष्कुषति                  niṣkuṣati               verb        piekosties                              nüzakūstīs                nokosties
निष्पद्                       niṣpad                    adj.         bez pēdām                            nï pāda                      ne pēdas
निषूदयति                 niṣūdayati             verb        nogalināt                               nüsüdijat                   nosodāt
नु                             nu                             adv.        protams                                 nui                             jā, protams 
नु                             nu                              adv.        tā, tagad                                nuü                            tagad
नू                             nū                              ind.         nu                                          nuü                              nu
O
ओघ                          ogha                       m.           ūdens plūsma                       oka                         aka        
P       
पचत्                        pacat                     adj.         cepts, cepšana                      capat                      cepjat    
पद्                            pad                         m.           kāja                                        pāds                       pēda
पद्                            pad                         m.           kāja, solis                              pods                       klons
पद्                            pad                         verb        iet                                            pādāt                     pēdot
पद्                            pad                         verb        iet                                            padīt                      pienākt
पाद                           pāda                       m.           pēda                                       pāda                       pēda
पदयते                       padayate               verb        iet                                            pādajat                  pēdojat
पलक्ष                        palakṣa                   adj.         balts                                       palāks                    pelēks
पलाव                        palāva                   m.           pelavas                                  palavas                  pelavas
पलित                        palita                      n.             karstums, dedzināt              pãlīt                        dedzināt
परम                          parama                  adj.         pirmējs                                   pyrma                    vispirms
परावर्तते                    parāvartate           verb        apgriezt                                  puorvaratīt           apgriezt
परिच्युति                    paricyuti               f.             krīt lejā                                  parašüts                 izpletnis
पतीय                        patīya                    n.             būt par saimnieci                 patia                       pati
फेन                          phena                     m.           siekalas                                  pena                       siekalas, putas     
प्रबुध्                         prabudh                 f.             pamošanās                           prozamūstīs          pamosties
प्रच्युत                       pracyuta               ppp.        nokritis                                   prokryta                   izkrita cauri
प्राङ्गण                     prāṅgaṇa               n.             pagalms, sēta                       pragons                  lopu pagalms
प्रजानाति                   prajānāti             verb        uzzināt                                   prozynāt                      uzzināt
प्रमर                          pramara               m.           nāve                                       pamyra                      noģība
प्राश्                          prāś                        m.           jautāt                                     prasīt                           jautāt
प्राश्                          prāś                        m.           jautāšana                              prasīšana                    jautāšana
प्रस्विद्                      prasvid                   verb        sākt svīst                               prosviīda                   sasvīda
प्रीत                          prīta                       adj.         priecīga                                  prīca                             prieks
पूर्वक                        pūrvaka                 adj.         agrāk                                      pyrmūok                      agrāk
पुत्र                            putra                      m.           dēls                                         putars                        dēla tiesa (zeme)
R            
राजि                         rāji                          f.             nostādīt rindā                       rãdā                        rindā blakus
रम्यं दिन                  ramyaṃ dina       n.             jauka diena                          rãma dïna             rāma diena
रित्                           rit                            adj.         skrejošs                                  skrït                        skriet
ऋफति                       ṛphati                     verb        ievainots                                ruopāt                    rāpot
S             
सभासद्                     sabhāsad               m.           sēdēt sapulcē                        sabolsāt                 ievēlēt
साभ्रि                        sābhri                    adj.        kopā strādā ar arkliem              sãbrï                       kaimiņi
सद्                           sad                          verb        sēdēt                                       sādunāt                sēdināt
सद्                           sad                          m.           apsedzošs                              sadz                        sedz
साद                          sāda                       m.           sēž                                          sādātu                    sēdētu
सग्                           sag                          verb        segt                                         sagts                       segts
सगति                       sagati                     verb        segt                                         sadzat                    sedzat
समस्त                       samasta                 adj.         samesta kopā                    samasta                  akrauta (siena kaudze)
समस्त                       samasta                 m.           salikta kopā                         samasta                sapogāta
संजीवति                    saṃjīvati               verb        dzīvot kopā                             sadziīvāt                sadzīvot
संस्विद्                      saṃsvid                  verb        likt svīst                                 sasviīd!                  sasvīsti!
सन                           sana                       adj.         sena                                        sana                       sena
सनय                        sanaya                   adj.         sena                                        sanejuo                  senā
सप्तदिन                    saptadina              n.             nedēļa                                    septītuo dïna        septītā diena
सप्तदिवस                saptadivasa          n              7 dienas                                 septiņas dïnas      septiņas dienas      
षष्ठम्                        ṣaṣṭham               n.             sestajam                                 sastam                   sestajam
षष्ठी                         ṣaṣṭhī                     f.             sestie                                      sastï                        sestie
सौचिक                     saucika                  m.           skroderis                                šuücjs                     skroderis
सीदति                       sīdati                      verb        sēdēt                                       sīedat                    sēžat
स्मरोद्गीथ               smarodgītha         m.           mīlas dziesma                      šmaria dzīd           prostitūta dzied
स्मिति                       smiti                       f.             smiekli                                   smītīs                     smieties
स्तम्भ्                       stambh                 verb        kļūt stīvam                           apstybt                    zaudēt kustības
स्त्राव                        strāva                     m.           tecēšana, sūkšanās             strãva                     strāva 
सुमुदित                     sumudita               adj.         patīkama, slavēta                smuodīta               nopelta
सुमुख                       sumukha               adj.         skaista                                   šmuka                    skaista
सुवितत                     suvitata                 adj.         labi izvietota                         savitāta                   savietota
सुयुक्त                       suyukta                 adj.         labi pievienota                     sajuūkta                   sajūgta
स्वाधीन                     svādhīna               adj.         brīva                                      svãdyna                    svētdiena
Ś (Z)      
शाला                         śālā                         f.             zāle, ēka                                 zãļa                        zāle
शार्कर                       śārkara                  adj.         cukurains                              sãkara                    cukura
शश                           śaśa                        m.           zaķis                                       zača                       zaķa
शशाद                       śaśāda                   adj.         zaķu ēdājs                            zača  ādajs           zaķa ēdājs
शूलि                          śūli                          adj.         bruņoti ar šķēpiem              čuūlï                       čūļi (latvieši)
शूलिक                      śūlika                     adj.         bruņots ar dunci                   čuūliska                 laviska
शूलिक                      śūlika                     n.        kšatrija un šudras ārlaul. dēls       čuūļs                       lavietis
शूलिक                      śūlika                     m.       bramina un šudras ārlaul.dēls      čuūlisks                  lavisks
शूलिन्                       śūlin                        m.           šķēpnesis                               čuūļāns                  latvietēns
शूलिन्                       śūlin                        adj          bruņots ar šķēpu                  čuūļulāns               latvietēns
शुनक                       śunaka                   m.           kucēns                                     suņašs                    kucēns
शुष्का                        śuṣkā                     f.             cepums, sausiņš                   süška                      sausiņš
शुष्ककास                  śuṣkakāsa             m.           sauss klepus                         souss kãsjs           sauss klepus
T            
तद्                           tad                          adv.        tagad                                      tãdyn                     tagad
तद्दिन                        taddina                  n.             šī diena                                  tãdyn                     šajā dienā
तद्दिने                        taddine                  ind.         šajā dienā                             tãdynejïs               tagadējais
तादीत्ना                    tādītnā                   ind.         šajā laikā                              tãdynejuo             tagadējā
तलव                         talava                    m.           muzikants                             Tãlava                   Tālavas taurētājs
तात                          tāta                         m.           tētis                                        tãta                         tētis
तात                          tāta                         m.           tētis                                        tãtïņs                      tētiņš
तततत                       tatatata                 m.           tēvu tēvs                             tãta tãtïņs             tēta tētiņš
U  
उभय                         ubhaya                  pron.       abi                                          abijï                        abi
उभय                         ubhaya                  pron.       abas                                       abijas                     abas
उपदग्ध                      upadagdha           adj.         sadedzināts                           apdaga                  apdega
उपजीवति                 upajīvati               verb        apdzīvot                                   apdziīvāt               apdzīvot
उत्कासते                   utkāsate                                verb        klepot                      atkuosīt                 atklepot
उत्तरा                         uttarā                     f.             otra daļa                                ütra                         otra
V            
वधु                           vadhu                    f.             vedekla                                  vadakla                 vedekla
वज्                           vaj                          verb        brauc                                      vazžycas               groži
वजति                       vajati                     verb        braukt                                    vazžāt(i)                  braukt
वलक                        valaka                   m.n.        dīsele                                      vãlks                      dīsele
वलन                        valana                   n.             apvērsta augsne                   valana                   velēna
वनज                        vanaja                   m.           zāles veids                             vanadžï                 vanagzirņi
वटि                           vaṭi                         f.             uts                                           vuts                        uts
वातृ                          vātṛ                        m.           vējš                                         vãtra                      vētra
वात्या                        vātyā                     f.             vētra                                       vãtra                      vētra
विद्                          vid                          verb        uzzināt, macīties                 viedīt                      zināt
Y            
यतस्                         yatas                      adv.        šis                                            itys                          šis
युयु                           yuyu                       m.           zirgs                                        jūoju                      jāju
युवन्                         yuvan                    m.           jauns dzīvnieks                    suvans                   sivēns
यूयम्                         yūyam                   ind.         jūs (visi)                                 jü - jam                  viņu – viņam

I. Valerjana sanskrita - latgaļu salīdzinošajā vārdnīcā ietverti > 4300 šādu piemēru. Tas ir unikāls izpētes un analīzes materiāls tiem lasītājiem, kuri interesējas par baltu tautu un visas baltslāvu civilizācijas patieso vēsturi. Sanskrita leksēmas ir tulkotas latviski, iepretim doti latgaļu analogi, kas, savukārt, arī ir tulkoti latviski. Tādējādi lasītājam ir radīta iespēja salīdzināt visas trīs valodas un patstāvīgi spriest par baltu valodu rašanās un attīstības gaitu. Tā kā Sanskrita valodai, kas pastāvēja pirms 4000 gadiem, tuvākas izrādās tieši latgaliskās, nevis latviskās vārdformas, tad šis pētījums, pirmkārt, liek kritiski izvērtēt latviešu akadēmisko valodnieku viedokli par latgaļu valodu kā latviešu valodas dialektu. Vārdnīca ļauj jaunā gaismā palūkoties ne tikai uz latgaļu, latviešu, lietuviešu, krievu valodu izcelsmes, attīstības un savstarpējās saskarsmes problēmām, bet arī uz visu indoeiropeistiku kopumā. Gribas cerēt, ka šādiem pētījumiem kādreiz pievērsīsies arī akadēmiskā valodniecība.

Latviešu "Dievs deva zobus; Dievs dos maizi"
leišu Dievas dave dantis; Dievas duos duonas
sanskrita Devas adadāt datas; Devas dāt (vai "dadāt") dhānās
latīņu Deus dedit dentes; Deus dabit panem
(teicieni pēc Gimbutas grāmatas The Balts)

Secinājumi.

 Daudzi mūsu valodas termini pēdējo 5000 gadu laikā, iespējams arī senāk, nav būtiski mainījušies.

Mūsdienās. Pilnīgi ir skaidrs, ka indoeiropiešu valodām ir kopīgs avots. Taču par tā izcelsmes vietu noris karstas debates. Vairums pētnieku sliecas domāt, ka sanskrits nav cēlies Indijā, bet gan Dienvidkrievijā vai Austrumeiropā, no kurienes sanskritā runājošie cilvēki II g.tk.pmē. izceļoja uz Indijas ZR.
Hipotēze par no Lemūrijas atnesto valodu sansāru.

No paša sanskrita cēlušās daudz citas valodas - piemēram bramī (Sarasvati meitas vārdā), no kura cēlušās vairums Dienvidāzijas valodu.

Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija. I.Valerjans. Olaine: Lāngala, 2015.
Lāngala

Komentāri

Unknown teica…
Ingum Freibergam!
Paldies, Ingu, ka esat nocitējis manu vārdnīcu un popularizējat šīs zināšanas.
Tikai lūgums - pierakstiet vārdnīcas fragmenta ievadā, ka tas ir ņemts no grāmatas I.Valerjans. Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija. Olaine: Lāngala, 2015.
Lūdzu, norādiet arī pareizu vietni, no kuras tas varēja tikt ņemts http://langala.lv/lv/pētījums-latgaļu-etnocīds
Vārdiņš "langala", ko esat pierakstījis citāta beigās, neatver mūsu vietni un maldina lasītāju, ka "lapa nav atrasta, ir dzēsta vai neeksistē".
Uz sapratni cerot, ar cieņu,
I. Valerjans
Anonīms teica…
Cik zinu tādu Baltslāvu nav.Ir Balti un ir Slāvi.

Šī emuāra populārākās ziņas

Senās rotas